Valdemārpils vidusskola

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Erasmus+

 Projekta mērķi:

 • Veicināt Valdemārpils vidusskolas pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmu iespējām Eiropā;
 • Uzlabot un pilnveidot Valdemārpils vidusskolas pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes, ieviest jauniegūtos metodoloģiskos un  tehnoloģiskos risinājumus mācību procesa pilnveidošanai, lai sekmētu uz IT kompetencēm balstītas izglītības attīstību, tā Valdemārpils vidusskolas audzēkņiem tuvinot izglītības un darba pasauli.
Paredzamie rezultāti:
 • Pilnveidotas Valdemārpils pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences, lai pedagoģiskajā darbā iekļautu IT kompetenču pieeju.
 • Leģimitizēta platformu Schoology, Quizlet, Socrative, Kahoot un jauno tehnoloģiju izmantošana skolā- mobilo IT tehnoloģiju jauns pielietojums mācību procesā; zināšanu, prasmju pilnveide robotikā.
 • Realizējot IT kompetencēs balstītas izglītības metodoloģiju, tiks radīta skolēniem labvēlīga vide un  izpratne, prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos. Izglītības procesa centrā skolēns, kurš mācās darot, mācās domāt, prot sadarboties, meklēt atbildes, un prot pielietot zināšanas dzīvē.
 • Gūta pieredze un realizēti informatīvi pasākumi Valdemārpils vidusskolas un Talsu novada skolotājiem par IT kompetenču pieeju pedagoģiskajā darbā un starpkultūru saskarsmes un bilingvālās izglītības nozīmi, izaicinājumiem un ieguvumiem; 2 meistarklases sadarbības partneriem Vācijā Europaschule Gymnasium (Westerstede) un Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn (Kyritz).
 • Attīstīta pedagogu kompetence "mācot- mācos pats",  pilnveidotas prasmes ēnošanā, jaunu tehnoloģiju vai uzlabotu esošo tehnoloģiju pielietojums pedagoģijā, pilnveidotas zināšanas esošo mobilo ierīču lietošanā un pilnveidotas prasmes jauno aplikāciju un IT ierīču lietošanā.
 • Jauna tehnoloģiskā vai mobilo ierīču aprīkojuma iegāde vai esošā aprīkojuma pilnveide (projekta pieteicēja iespēju robežās) un ieviešana pedagoģiskajā darbā.
 • Pilnveidota komunikācijas aprite starp skolu un sabiedrību, starp skolu un stratēģiskajiem partneriem un jomas profesionāļiem.
 • Veicināta skolas atpazīstamība vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, celta Valdemārpils vidusskolas konkurētspēja izglītības iestāžu vidū.
Vairāk par projektu var uzzināt www.erasmusplus.lv
erasmus 1718
Sadarbības partneri: IES As- Zait (Spānija) un projekta koordinatore Valdemārpils vidusskolā Inga Fabriciusa, direktora vietniece izglītības jomā AigaBērziņa, skolas direktors Andris Dzenis. 

Projekta koordinatore Inga Fabriciusa

© Valdemārpils vidusskola