Valdemārpils vidusskola

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bibliotēka

Valdemārpils vidusskolas bibliotēka

reģistrēta LR Kultūras ministrijas bibliotēku reģistrā

2003.gada 8.decembrī.

Bibliotēkas reģistrācijas apliecības Nr. BLB 0332

 Skolas bibliotēka un lasītava

atrodas skolas 1. stāvā, Darba laiks

   800-  830

   1155 - 1225

     1400 - 1630

 

Informācija par bibliotēku

Bibliotēkas krājums 10600 eksemplāri, tai skaitā

·         200 audiovizuālie dokumenti

·         6600 mācību grāmatas

·         3800 grāmatas

Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums

·         kopētājs

·         printeris

·        2 datori ar INTERNET pieslēgumu

Bibliotēkā pieejamie krājumi un pakalpojumi

·         mācību grāmatas

·         uzziņu literatūra- enciklopēdijas, rokasgrāmatas, vārdnīcas

·        pedagoģiskā un metodiskā literatūra pedagogiem

·         daiļliteratūra, nozaru literatūra- literatūras zinātne, vēsture, psiholoģija u.c.

·         karjeras izglītības materiāli

·         materiāli par Eiropas Savienību un NATO

·         20 darba vietas mācībām, lasīšanai un ZPD veikšanai

·         bibliotēkas stundas, lasīšanas veicināšanas pasākumi, literārās stundas

·         izstādes

·         iepriekšējo gadu skolas „Gada grāmatas”

·         informatīvais darbs- informācijas sniegšana apmeklētājiem datubāzu, elektroniskā kataloga izmantošanā  informācijas meklēšanai

·         kopēšana, printēšana

Par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens skolas skolēns, skolotājs vai darbinieks, kurš ir parakstījies par bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

1. Par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens skolas skolēns, skolotājs vai darbinieks, kurš ir parakstījies par bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu.

2. Bibliotēkas lietotājam ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumus un informācijas sistēmu, kā arī saņemt pilnīgu informāciju par tiem.

3. Lietotāja tiesības ir:
3.1. saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu;
3.2. izmantot bibliotēkas fonda materiālus, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes;
3.3. saņemt bibliotekārās uzziņas;
3.4. saņemt konsultācijas par nepieciešamo iespieddarbu iegūšanu citās bibliotēkās vai informācijas iegūšanu elektroniskajās datu bāzēs;
3.5. piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

4. Bibliotēkas lietotāju pienākumi ir :

4.1. iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu lasītāja formulārā apstiprināt to ievērošanu;
4.2. saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem vai audiovizuālajiem un elektroniskajiem materiāliem; katrs lasītājs ir personiski atbildīgs par saņemto iespieddarbu, audiovizuālo un elektronisko dokumentu saglabāšanu.
4.3. ievērot lietošanā saņemto iespieddarbu, audiovizuālo un elektronisko materiālu lietošanas termiņu;
4.4. saglabāt iespieddarbu kārtību grāmatu plauktos;
4.5. atlīdzināt bibliotēkai radušos zaudējumus iespieddarba, audiovizuālā, elektroniskā materiāla sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā;
4.6. bibliotēkas apmeklējuma laikā, ievērot kulturālas uzvedības normas, netrokšņot, nelietot pārtiku;  

4.7. ikvienai mācību grāmatai, kuru izsniegusi skolas bibliotēka, jābūt apvākotai līdz 1. novembrim;   

4.8. ja grāmatas nav nodotas laikā, jaunas grāmatas neizsniedz.

5. Iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas termiņš:
5.1. mācību grāmatas izsniedz uz vienu mācību gadu;
5.2. mācību vielas apguvei nepieciešamā daiļliteratūra – uz vielas apguves laiku;
5.3. pārējā daiļliteratūra – 2 nedēļas;
5.4. nozaru uzziņu literatūra – 3 dienas;
5.5. nākamos iespieddarbus var saņemt lietošanā tikai pēc iepriekšējo nodošanas vai lietošanas termiņa pagarināšanas;
5.6. 9. un 12. klašu skolēni mācību grāmatas un pārējos paņemtos dokumentus nodod līdz izlaiduma dienai;
6. Iespieddarbi, kuri izmantojami tikai lasītavā:

  • vārdnīcas un enciklopēdijas;
  • mākslas albumi;
  • atsevišķu iespieddarbu vienīgie vai pēdējie eksemplāri;
  • tematiskās mapes;
  • preses izdevumu jaunākie numuri.
  • metodiskā literatūra

7. Iespieddarbu vai citu dokumentu vērtības atlīdzināšanas kārtība:
7.1. nozaudētos vai sabojātos iespieddarbus un citus dokumentus aizvieto ar tādiem pašiem;
7.2. ja tas nav iespējams, vienojoties ar bibliotekāru, nozaudētā vietā jāatnes līdzvērtīgs izdevums.

© Valdemārpils vidusskola